biblioteka@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 40
ul. Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

  1. Strona główna
  2. »
  3. O bibliotece
  4. »
  5. Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Witamy na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. Biblioteka jest zlokalizowana w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym miasta i wpisuje się w przestrzeń urbanistyczną i otaczający krajobraz z korzyścią dla okolicznych mieszkańców Osiedla Północ-Tysiąclecie.

W Bibliotece każda osoba jest mile widzianym gościem, dlatego staramy się, aby nasze działania były dostępne dla wszystkich, również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nasi pracownicy są zawsze chętni do udzielenia pomocy i wszelkich informacji.

W sprawach ogólnych, można się z nami skontaktować pisząc na adres email: sekretariat@mbp.chrzanow.pl lub dzwoniąc pod numer 32-763-27-52.
Główna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie znajduje się przy ul. Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów.

Można do nas dojechać autobusami linii: 3, 8, 9, 10, 17a,17b, 25, 29, 30, 31, 32a, 32b, 33, 35, 38.
Najbliżej znajduje się przystanek Chrzanów Dworzec ZKKM.

Mogą Państwo poprosić, aby pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie wyszedł po Państwa na przystanek – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub SMS. W przypadku podróży taksówką lub własnym samochodem, zatrzymać się i zaparkować można tuż przed budynkiem MBP w Chrzanowie, ul. Władysława Broniewskiego 10C.

Zgodnie z ustawą o języku migowym osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Osoby niesłyszące są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego na 3 dni przed przyjściem do biblioteki (I piętro, Sekretariat),
a także za pomocą dostępnych środków komunikacji: e-mail: sekretariat@mbp.chrzanow.pl i pod numerem telefonu 32 763 27 52.

Miejska Biblioteka Publiczna w  Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mbp.chrzanow.pl

Dostępność cyfrowa dla strony internetowej: www.mbp.chrzanow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie  (w skrócie MBP w Chrzanowie)
ul. Władysława Broniewskiego 10C
32-500 Chrzanów
tel. 32 763 27 52, 32 763 27 40
e-mail: sekretariat@mbp.chrzanow.pl, biblioteka@mbp.chrzanow.pl

Data publikacji strony internetowej: 11.05.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.05.2020 r.

Strona internetowa www.mbp.chrzanow.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG,  narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika MBP w Chrzanowie.

Data sporządzenia deklaracji: 23.06.2020

Data ostatniego przeglądu aktualizacji Deklaracji: 27.03.2024

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Kowalska
e-mail: kkowalska@mbp.chrzanow.pl, sekretariat@mbp.chrzanow.pl
tel. 32 763 27 52

Procedura wnioskowo – skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie niezwłocznie poinformowany, o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, wnoszącemu żądanie zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna:

W zakresie dostępności architektonicznej:

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów (Biblioteka Główna):

Filie:

Filia os. Południe, ul. Pęckowskiego 3, 32-500 Chrzanów
Filia os. Kąty, ul. Śląska 68B, 32-500 Chrzanów
Filia w Balinie, ul. Jaworznicka 45, 32-500 Chrzanów
Filia w Luszowicach, ul. Przybyszewskiego 6, 32-500 Chrzanów
Filia w Płazie, ul. Pocztowa 2, 32-552 Płaza
Filia w Pogorzycach, ul. Szymanowskiego 47A/7, 32-501 Pogorzyce
Punkt biblioteczny, ul. Dworska 5, 32-500 Chrzanów

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Scroll to Top