Staże, praktyki,
wolontariat

biblioteka@mbp.chrzanow.pl  tel. 32 763 27 40
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów
  1. Strona główna
  2. »
  3. O bibliotece
  4. »
  5. Praktyki, staże, wolontariat

Ogólne zasady organizacji praktyk, staży i wolontariatu

Praktyki, staże i wolontariat realizowane są w Miejskiej Bibliotece Publicznej przez cały rok. Stwarzamy możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz sposobność do przyjrzenia się od środka pracy biblioteki. Praktyki i staże organizowane są w oparciu o zawarte umowy, bez nawiązania stosunku pracy. Pracownik wyznaczony na opiekuna praktykanta, stażysty lub wolontariusza deleguje mu zadania, ocenia ich wykonanie oraz doradza. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do praktyki, stażu lub wolontariatu jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Praktyki

Praktyki są organizowane dla studentów uczelni wyższych i szkół średnich na podstawie, zawieranych porozumień pomiędzy biblioteką a uczelnią czy szkołą. Porozumienie określa prawa i obowiązki stron oraz czas trwania współpracy.

Praktyki są bezpłatne i odbywają się w oparciu o programy praktyk obowiązujące w szkołach, w zakresie możliwym do zrealizowania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie.

UWAGA! Od kwienia 2023 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie nie realizuje praktyk informatycznych.

Terminy i harmonogram odbywania praktyk dostosowywane są do możliwości obu stron.  

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie muszą:

Po potwierdzeniu przez bibliotekę możliwości odbycia praktyki pod względem wymagań programowych oraz dostępnych terminów należy:.

Staże

W bibliotece realizowane są staże w ramach projektów finansowanych m.in. przez:

Staż jest realizowany zgodnie z treścią zawartej umowy, regulującej prawa i obowiązki instytucji organizującej, biblioteki i stażysty. W przypadku stażu umowa podpisywana jest pomiędzy biblioteką a instytucją organizującą, która wyraziła zgodę na sfinansowanie stażu dla osoby nim zainteresowanej.

Szczegółowych informacji udziela Kinga Rozmus, Zastępca Dyrektora
tel. 32 763 27 42, e-mail: krozmus@mbp.chrzanow.pl

Wolontariat

Oferta wolontariatu skierowana jest do osób, które dysponują wolnym czasem lub chcą zdobyć doświadczenie. Warunkiem niezbędnym jest ukończenie 13. roku życia.

Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a wolontariuszem na podstawie zawartego porozumienie o współpracy z wolontariuszem.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

posiada certyfikat organizacji przyjaznej wolontariuszom (nr certyfikatu 52)

Do współpracy zapraszamy wszystkich, którzy chcą:

Biblioteka zapewnia:

Obecnie poszukujemy wolontariuszy do współpracy:

Dział Informacji Regionalnej zaprasza do współpracy przy tworzeniu Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej. Jest to zbiór fotografii, listów, pamiętników oraz dokumentów udostępnianych do celów edukacyjnych czytelnikom, regionalistom i poszukującym wiedzy o regionie.

Wolontariusze zbierają archiwalne materiały, nagrywają relacje świadków historii. Następnie opracowują zebrane materiały archiwalne. Mogą uczestniczyć także w akcjach zbierania archiwaliów związanych z ziemią chrzanowską

Godziny pracy wolontariusza są ustalane indywidualnie ze względu na czas, którym wolontariusz dysponuje i charakter wykonywanych świadczeń. Ważna jest regularność i stałość. Wiele z zadań wolontariusz może wykonać w swoim domu

Informacji udziela Małgorzata Zbroszczyk, koordynator wolontariatu w Bibliotece
tel. 32 763 27 48, e-mail: mzbroszczyk@mbp.chrzanow.pl

Scroll to Top