Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

Dział Czytelń
i Multimediów

czytelnia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 49
multimedia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 49
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Szczególnie wartościowymi eksponatami, wydzielonymi z ogólnego księgozbioru są reprinty starych i cennych zbiorów rzadkich. Przedruki w ilości ponad 40 egzemplarzy są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni

Aigner P., Budownictwo wieyskie z cegły glino-suszoney z plantami chałup wieyskich, stosownie do gospodarstwa narodowego, reprint 1791 z pierwodruku

Baliński M., Lipiński T., Starożytna Polska. Pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym, T.1-3, reprint 1844

Balzer O., Genealogia Piastów, reprint 1895

Bałaban Majer, Historia i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem Historyi Żydów w Polsce, T.1-3, Lipsk, reprint 1857-1859

Bernacki L., Pierwsza książka polska. Studyum bibliograficzne z 86 podobiznami, reprint 1918

Berwiński R.W., Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych, reprint 1862

Bielski M., Kronika tho iesth Historya Świata, reprint 1564

Chłędowski A.T., Spis dzieł opuszczonych lub źle oznaczonych w Bentkowskiego Historyi Literatury Polskiey, reprint 1818

Defoe D., Przypadki Robinsona Krusoe, T.1-2, reprint 1844

Dorohostajski K., Hippica to iest o koniach xięgi, reprint 1603 z pierwodruku

Dykcyonarz Poetów Polskich, T.1-2, reprint 1820

Euklidesa początków geometryi ksiąg ośmioro, reprint 1817

Falkowski J., Obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce, T.1-5, reprint 1877

Gawełek F., Bibliografia ludoznawstwa polskiego, reprint 1914 z pierwodruku

Historya Literatury Polskiey wystawiona w spisie Dzieł Drukiem ogłoszonych przez Felixa Bentkowskiego, T.1-2, reprint 1814

Karwowski St., Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, T.1-3, reprint 1919

Kneipp S., Moje leczenie woda, reprint 1895

Kołaczkowski J., Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, reprint 1888

Kośmiński St., Słownik lekarzów polskich, reprint 1888

Lelewel J., Bibliograficznych Ksiąg Dwoje, T.1-2, reprint 1823

Lenartowicz T., Zachwycenie i Błogosławiona, reprint 1861

Lorentowicz J., Ziemia polska w pieśni. Antologia, reprint 1913 z pierwodruku

Maliszewski E., Bibliografia pamiętników polskich i Polski dotyczących (Druki i Rękopisy), reprint 1928

Marylski E., Wspomnienie zgonu zasłużonych w narodzie Polaków, reprint 1829

Matlakowski Wł., Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu. Zarys życia ludowego, reprint 1901

Merkuriusz Polskich Ordynaryiny, reprint 1661

Mickiewicz A., Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, T.1-2, reprint 1834

Mickiewicz A., Sonety, reprint 1826 reprodukcja z pierwodruku

Niesiecki K., Herbarz Polski, T.1-10, reprint 1847

Nowy karakter Polski, reprint 1594

O Polakach co słynęli w obcych i odległych Krajach. Opisy i wizerunki, Paryż, reprint 1843

Osiński J., Opisanie polskich żelaza fabryk, reprint 1782 z pierwodruku

Protasowicz J., Inwentores rerum albo Krótkie pisanie kto co wynalazł i do używania ludziom podał, reprint 1608

Rasławiecki E., Słownik Malarzów Polskich. Tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo przebywających, T.1-3, reprint 1851

Sielanki Polskie z różnych autorów zebrane, reprint 1778

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i Krajów Słowiańskich, T.1- 15 , Cz.1-2 dopełnienie, reprint 1880 z pierwodruku

Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich zawierający ludowe oraz naukowe nazwy i synonimy polskie, używane dla zwierząt i roślin od XV-go wieku aż do chwili obecnej, T.1-2, reprint 1889

Sromczyński K., Pieniądze Piastów. Od czasów najdawniejszych do roku 1300, reprint 1847

Starożytności Warszawskie. Dzieło zbiorowo-zeszytowe wydawane przez Aleksandra Wernejter, T.1-6, reprint 1848-1858

Stryjkowski M., Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i wszystkiej Rusi, T.1-2, reprint 1846

Święcki T., Opis starożytney Polski, T.1-2, reprint 1828

Volumina Legum, Przedruk zbioru praw, T.1-9, reprint 1859

Wierzbowski T., Przywileje królewskiego miasta stołecznego Starej Warszawy 1376-1772, reprint 1913

Wójcicki K. Wł., Stare gawędy i obrazy, T.1-4, reprint 1840

Przedruki książek, których nie znajdziesz w inny miejscu

Przedruki w ilości ponad 40 egzemplarzy są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni

Scroll to Top