Grafika biało-Czerwona mała

O projekcie

Solidarni w niepodległości

Projekt „Solidarni w niepodległości” realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie w okresie od czerwca do października 2020 roku, zakłada organizację działań skierowanych do mieszkańców Małopolski i Górnego Śląska upamiętniających i przybliżających wydarzenia, postaci i zjawiska z czasu przemian ustrojowych lat 1980-1990 w Polsce i regionie, począwszy od powstania Solidarności po pierwsze wolne wybory samorządowe.

Zorganizowana zostanie akcja zbierania materiałów: informacji, nagrań, relacji, wspomnień, mająca na celu pozyskanie i zachowanie pamiątek z tego okresu. Uczestnicy akcji będą mogli wziąć udział w spotkaniach w formie warsztatów aktywizujących, podczas których wypracowana zostanie koncepcja wystawy. Zebrane materiały zostaną wykorzystane do realizacji wystawy, katalogu oraz udostępnione w Internecie. Opracowane zostaną scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzony konkurs. Podsumowanie projektu nastąpi podczas forum regionalnego „Między Małopolską a Górnym Śląskiem”

Celem projektu jest:

 • przybliżenie problematyki powstania „Solidarności” i pierwszego okresu jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem tego ruchu wśród mieszkańców regionu i ich udziałem w przemianach ogólnopolskich,
 • wzrost świadomości, wskazanie oraz uświadomienie wpływu powstania tego ruchu na zmiany, jakie nastąpiły w dekadzie 1980-90 w całym kraju, które doprowadziły do odrodzenia demokracji w Polsce, czego bezpośrednim efektem była odbudowa samorządu terytorialnego w Polsce i pierwsze samorządowe wybory,
 • upamiętnianie polskiego dziedzictwa historycznego poprzez udokumentowanie udziału mieszkańców regionu w przemianach ustrojowych ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu lokalnego i regionalnego,
 • zachowanie pamiątek po tamtych wydarzeniach, zebranie wspomnień i ich utrwalenie dla kolejnych pokoleń, 
 • stworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, poprzez zaangażowanie mieszkańców Małopolski i Górnego Śląska w akcję zbierania i utrwalania historii powstania Solidarności i samorządu w Polsce w latach 1980-1990,
 • aktywizacja uczestników wokół wspólnego przedsięwzięcia oraz integracja regionalnego środowiska wzmacniająca więzi i budująca wspólnotę dzięki wykorzystaniu potencjału i stworzeniu warunków do rozwijania aktywności w życiu społecznym poprzez realizację akcji zbierania materiałów, w tym opracowanie przez uczestników koncepcji wystawy.

Projekt składa się z następujących działań:

 • Akcja zbierania materiałów: dokumentów, informacji, nagrań, relacji, wspomnień. Działanie skierowane jest do historyków, regionalistów, kolekcjonerów, pasjonatów, świadków historii oraz wszystkich, którzy chcą się zaangażować w poszukiwanie i zbieranie, nagrywanie materiałów związanych z przemianami ustrojowymi w latach 1980 – 1990 ze szczególnym uwzględnieniem powstania Solidarności oraz samorządu. Uczestnicy akcji będą mogli zaprezentować swoje zbiory, wspomnienia wyniki badań podczas forum regionalnego. Będą mieć także możliwość wzięcia udziału w aktywizujących warsztatach edukacyjno-animacyjnych, podczas których wypracują koncepcję wystawy i przygotują jej przenośne elementy.
 • Opracowane zostaną scenariusze zajęć/warsztatów i prezentacje multimedialne związane z tematyką zadania skierowane do poszczególnych grup wiekowych (dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym). Materiały te będą udostępnione na stronie projektu.
 • Konkurs literacki na wspomnienia pt. „Opowieści o (nie)wolności”, zorganizowany w dwóch kategoriach: dla dorosłych oraz dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. W wypadku kategorii dla dorosłych przyjmie formę literackiego opisu wspomnień. Natomiast w kategorii dla młodzieży przyjmie formę wykonania przez nich swoistego pamiętnika na podstawie rozmów z rodzicami, dziadkami i innymi dorosłymi. 
 • Wystawa czasowa pt. „Opowieści o Solidarności” prezentowana będzie w Internecie oraz czasowo równocześnie w przestrzeni miejskiej Chrzanowa i Wygiełzowa. Przy tworzeniu wystawy zostaną wykorzystane pamiątki zebrane podczas akcji poszukiwania materiałów. Do wystawy zostanie opracowany katalog, który będzie opublikowany w formie papierowej oraz udostępniony na zasadzie wolnej licencji z uznaniem autorstwa w Internecie.
 • Podsumowanie projektu w formie forum regionalnego „Między Małopolską a Górnym Śląskiem”. Podczas forum odbędzie się finisaż wystawy, rozstrzygnięcie konkursu literackiego oraz wystąpienia uczestników akcji zbierania materiałów, w tym spotkanie wspomnieniowe z twórcami i pierwszymi działaczami samorządu terytorialnego. 

Razem możemy więcej

Projekt „Solidarni w niepodległości” umożliwi uzupełnienie zbiorów Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej, które Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie tworzy od 2011 roku.

Poniżej prezentujemy film z prowadzonej digitalizacji w Dziale Informacji Regionalnej.

Loga organizatora projektu i partnerów