Dołączył do nas KOLEJNY partner! – projekt „DooKOŁA Fabloku”

Kolejny nowy partner

Miło nam poinformować, że do naszego projektu dołączył nowy partner jest nim Zakład Karny w Trzebini. Współpraca z zakładem opiera się na inicjowaniu, organizowaniu i realizowaniu zadań mających na celu zapobieganie przestępczości i przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa, budowaniu postaw prospołecznych wśród skazanych poprzez wypełnianie założeń wynikających z programu resocjalizacyjnego „Pobudka”. Program readaptacji społecznej skupia się na prowadzeniu działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej, edukacyjnej. Skierowany jest do osadzonych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego. Jego założenia obejmują szerokie spektrum oddziaływań ukierunkowanych na: rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla środowiska, budowanie poczucia przynależności do społeczności, środowiska lokalnego, regionu, kraju, rozpowszechnianie postaw proekologicznych.

W ramach działań projektowych osadzeni zaprojektują oraz wykonają donice i meble ogrodowe z drewna, które zostaną ustawione w przestrzeni miejskiej, a służyć będą wszystkim mieszkańcom miasta.

Projekt „DooKOŁA Fabloku” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Scroll to Top