Dział Informacji Regionalnej

regionalia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 48
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Dział Informacji Regionalnej gromadzi wszelkie informacje, dokumenty, literaturę i prasę związane z powiatem chrzanowskim, które są bezcennym źródłem informacji o życiu społeczno-kulturalnym, ekonomicznym i historycznym regionu. W dziale opracowywane są bazy regionalne powiatu chrzanowskiego, jest prowadzona działalność wydawnicza.

  1. Strona główna
  2. »
  3. O bibliotece
  4. »
  5. DIR
  6. »
  7. Bibliografia Regionalna Powiatu Chrzanowskiego
Interesujesz się ziemią chrzanowską?
Szukasz literatury na ten temat?
Brakuje ci odpowiednich książek w katalogach bibliotek?
Piszesz pracę naukową, magisterską, a może szkolne wypracowanie?

Skorzystaj z naszej bazy Bibliografii Regionalnej Powiatu Chrzanowskiego

Zakres tematyczny bibliografii jest wszechstronny, uwzględnia materiały z wszystkich dziedzin wiedzy. W bibliografii regionalnej znajdziesz opisy bibliograficzne książek, fragmentów książek, folderów, map oraz artykułów z czasopism i gazet, materiałów dotyczących powiatu chrzanowskiego oraz historyczno-geograficznego obszaru ziemi chrzanowskiej.

Bibliografia regionalna jest uaktualniana na bieżąco. Zawiera przede wszystkim opisy publikacji wydanych po 1990 r., a najstarszym dokumentem opisanym w bazie jest Powiat Chrzanowski w W. Ks. Krakowskiem : monografia historyczno-geograficzna Stanisława Polaczka wydana w 1914 roku.

Każdy opis zawiera krótka adnotację dotyczącą treści opisywanego artykułu. Opisy tworzone są z autopsji, a to znaczy, że wszystkie rekordy zawarte w bazie odsyłają do materiałów będących w posiadaniu biblioteki – dostępnych dla czytelników w Dziale Informacji Regionalnej.

Ze względu na olbrzymią liczbę materiałów regionalnych w bibliografii pomijamy materiały interwencyjne, okresowo powtarzające się aktualności, krótkie zapowiedzi imprez, materiały okolicznościowe bez istotnej wartości informacyjnej.

Bibliografia Regionalna Powiatu Chrzanowskiego jest częścią Bibliografii Małopolski i ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.

Drukiem ukazało się ……… tomów bibliografii. W tradycyjnej formie drukowanej możesz z nich skorzystać we wszystkich agendach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. Wszystkie wydane drukiem tomy dostępne są w formie elektronicznej w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Opisy bibliograficzne są ułożone według następującego schematu:

[01] Zagadnienia ogólne
[01.01] Publikacje ogólne dotyczące Chrzanowa i regionu
[01.02] Biografie. Znani ludzie
[01.03] Nagrody. Medale. Ordery
[01.04] Konferencje. Seminaria. Kongresy
[01.05] Strony www
[02] Środowisko geograficzne (Przyroda)
[02.01] Kartografia
[02.02] Geologia. Geodezja. Gleboznawstwo
[02.03] Hydrologia. Meteorologia. Klimat
[02.04] Roślinność i zwierzęta
[02.05] Ochrona środowiska
[02.06] Tereny zielone
[02.07] Klęski żywiołowe
[02.08] Turystyka
[02.08.01] Instytucje i organizacje turystyczne
[02.08.02] Przewodniki i informatory turystyczne
[02.08.03] Szlaki i ścieżki
[02.08.04] Rekreacja
[03] Ludność
[03.01] Demografia. Osadnictwo
[03.02] Mniejszości narodowe. Dzieje Żydów w Chrzanowie
[04] Historia
[04.01] Heraldyka. Flagi. Sztandary
[04.02] Archeologia
[04.03] Historia do 1939 roku
[04.04] Lata 1939 – 1945
[04.05] Lata 1945-1989
[04.06] Historia najnowsza od 1989 roku
[04.07] Rody
[04.08] Historia poszczególnych miejscowości
[05] Etnografia
[05.01] Legendy
[05.02] Obrzędy. Zwyczaje. Wierzenia
[05.03] Potrawy regionalne
[05.04] Dożynki
[06] Zagadnienia gospodarcze
[06.01] Plany gospodarcze i przestrzenne. Inwestycje
[06.02] Organizacje gospodarcze
[06.03] Gospodarka mieszkaniowa
[06.04] Budownictwo. Remonty i modernizacje
[06.05] Przemysł
[06.05.01] Górnictwo
[06.05.02] Energetyka. Gospodarka cieplna
[06.06] Małe i średnie przedsiębiorstwa
[06.07] Usługi. Rzemiosło
[06.07.01] Hotele. Pensjonaty. Agroturystyka
[06.07.02] Gastronomia. Restauracje
[06.08] Rolnictwo
[06.08.01] Ogrodnictwo. Sadownictwo
[06.08.02] Hodowla. Weterynaria
[06.08.03] Leśnictwo. Łowiectwo
[06.08.04] Pszczelarstwo
[06.09] Gospodarka wodna
[06.10] Komunikacja. Transport. Łączność
[06.11] Handel. Targi. Organizacja imprez
[06.12] Finanse. Banki
[06.12.01] Programy i fundusze wspólnotowe. Pomoc zagraniczna
[06.13] Gospodarka komunalna
[07] Zagadnienia społeczne i polityczne
[07.01] Praca. Rynek pracy. Zatrudnienie
[07.02] Związki zawodowe
[07.03] Strajki. Protesty
[07.04] Bezrobocie
[07.05] Pomoc społeczna
[07.06] Niepełnosprawni
[07.07] Cudzoziemcy
[07.08] Działalność charytatywna
[07.08.01] Wolontariat
[07.08.02] Praca społeczna
[07.09] Ubóstwo. Bezdomność
[07.10] Patologie społeczne
[07.11] Resocjalizacja
[07.12] Hobby. Kolokcjonerstwo
[07.13] Zagadnienia polityczne
[07.14] Organizacje społeczne i humanitarne
[07.15] Organizacje młodzieżowe
[07.16] Współpraca miast i regionów
[07.17] Współpraca z zagranicą. Miasta partnerskie
[07.18] Uroczystości i obchody
[07.19] Ruchy społeczne
[08] Zagadnienia prawno – administracyjne. Wojskowość
[08.01] Administracja. Samorząd terytorialny
[08.01.01] Budżet
[08.02] Wybory
[08.02.01] Wybory samorządowe
[08.02.02] Wybory parlamentarne i prezydenckie
[08.03] Sądownictwo
[08.03.01] Więziennictwo
[08.04] Bezpieczeństwo publiczne
[08.04.01] Policja
[08.04.02] Pożarnictwo
[08.04.03] Centra Zarządzania Kryzysowego
[08.04.04] Przestępczość
[08.04.05] Wypadki. Awarie
[08.05] Wojsko. Obrona cywilna
[09] Ochrona zdrowia
[09.01] Szpitale. Ośrodki zdrowia. Poradnie specjalistyczne
[09.02] Opieka paliatywna
[09.03] Apteki
[09.04] Naturalne metody leczenia
[09.05] Profilaktyka zdrowotna. Promocja zdrowia
[10] Kultura
[10.01] Towarzystwa społeczno-kulturalne. Ruch regionalny
[10.02] Domy kultury. Kluby. Świetlice
[10.03] Muzea
[10.04] Imprezy kulturalne
[10.04.01] Dni Miast
[10.05] Media lokalne
[10.05.01] Czasopisma
[10.05.02] Radio. Telewizja
[10.06] Kultura fizyczna. Sport
[10.06.01] Kluby i organizacje sportowe
[10.06.02] Imprezy sportowe
[10.06.03] Obiekty i urządzenia sportowe
[11] Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo
[11.01] Szkoły podstawowe i gimnazja
[11.02] Szkoły średnie
[11.03] Szkoły artystyczne
[11.04] Szkoły zawodowe
[11.05] Szkoły wyższe i policealne
[11.06] Szkoły specjalne
[11.07] Opieka nad dziećmi i młodzieżą
[11.07.01] Wychowanie przedszkolne
[11.07.02] Domy dziecka. Rodziny zastępcze
[11.07.03] Świetlice szkolne i środowiskowe
[11.08] Oświata dorosłych
[12] Językoznawstwo. Literatura piękna
[12.01] Związki i stowarzyszenia literackie
[12.02] Imprezy literackie
[12.03] Teksty
[13] Sztuka
[13.01] Architektura
[13.01.01] Cmentarze
[13.01.02] Ulice i place
[13.01.03] Zabytki
[13.01.04] Pomniki. Tablice pamiątkowe
[13.02] Związki i stowarzyszenia artystów
[13.03] Instytucje wystawiennicze. Galerie
[13.04] Wystawy
[13.05] Teatr
[13.06] Muzyka
[13.06.01] Zespoły muzyczne i taneczne
[13.06.02] Imprezy muzyczne i taneczne
[13.07] Malarstwo. Rzeźba. Grafika. Fotografia
[13.08] Film. Kino
[14] Zagadnienia wyznaniowe
[14.01] Kościół rzymsko-katolicki
[14.02] Inne wyznania
[15] Książka i czytelnictwo. Biblioteki. Archiwa
[15.01] Wydawnictwa. Drukarnie
[15.02] Księgarnie. Antykwariaty
[15.03] Biblioteki
[15.03.01] Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
[15.03.02] Biblioteki publiczne w powiecie chrzanowskim
[15.03.03] Inne biblioteki w powiecie chrzanowskim
[15.04] Archiwa
[16] Varia

Miasto Chrzanów : bbliografia : (wybór). Cz. 2 – Fleszar, Halina (1945- )

cz. 1 http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12485&from=pubindex&dirids=56&lp=22
cz. 2 http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12486&from=pubindex&dirids=56&lp=21

Bibliografia Regionalna Powiatu Chrzanowskiego za lata 2000-2002 (wybór)
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=18534&from=publication

Bibliografia Regionalna Powiatu Chrzanowskiego za lata 2003-2005 (wybór)
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=18533&from=pubindex&dirids=56&lp=3

Bibliografia Regionalna Powiatu Chrzanowskiego za rok 2006 (wybór)
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=18532&from=pubstats

Bibliografia Regionalna Powiatu Chrzanowskiego za rok 2007 (wybór) – Nowicka, Olga. Red.
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=18531&from=pubindex&dirids=56&lp=5

Bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego za lata 2008-2009 : (wybór) / [oprac. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie. Zespół Działu Informacji Bibliograficznej, Regionalnej i Promocji Biblioteki ; opisy Marzena Florczak ; wstęp, red. Olga Nowicka].
Chrzanów : Urząd Miejski w Chrzanowie, 2010. – S. [28], 285 s. : il. kolor. ; 30 cm.

Bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego za lata 2010-2011 : (wybór) / [oprac. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie. Dział Informacji Regionalnej].
Chrzanów : Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 2013. – 192 s. : il. kolor. ; 30 cm.

Bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego za lata 2012-2016 : (wybór) / [opracowanie Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie. Dział Informacji Regionalnej ; redaktor Małgorzata Zbroszczyk]. – Chrzanów : Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 2016. – 212 stron : ilustracje kolorowe ; 30 cm.

Tadeusz Arkit w prasie lokalnej powiatu chrzanowskiego (1991-2018) / [opracowanie Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie. Dział Informacji Regionalnej ; redaktor Małgorzata Zbroszczyk ; autorki opisów bibliograficznych Ewelina Mierzwińska-Zegarek, Zuzanna Porzuczek, Mariola Gawrońska].- Chrzanów : Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 2018. – 88 stron ; 30 cm.

Scroll to Top