Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada 2019

W ramach edukacji ekologicznej prowadziliśmy działania, które miały na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie proekologicznych sposobów ogrzewania i korzyści płynących dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska z likwidacji zjawiska niskiej emisji. Przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla, spalanie w piecach odpadów a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych są przyczyną wielu chorób. Z uwagi na niewielką wysokość kominów stosowanych w mieszkalnictwie, emisja szkodliwych substancji powoduje wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza. Kampania była skierowana do mieszkańców Gminy Chrzanów w każdym wieku.

Dorośli, dzieci i młodzież wzięli udział w konkursie List do sąsiada. Przedmiotem konkursu było przygotowanie pracy pisemnej w formie listu do sąsiada, który miał zachęcić do zmiany sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne. Autorzy prac musieli odwołać się do sztuki argumentacji, tak aby treść listu była przekonująca i skutecznie zachęcała do proekologicznych zachowań mieszkańców, które chcielibyśmy, aby przyczyniły się do ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości. Na konkurs wpłynęło 28 prac. Nagrody w 4 kategoriach wiekowych zostały wręczone 25 listopada 2019. Placówki biorące udział w konkursie otrzymały materiały edukacyjne, plakaty i ulotki dotyczące kampanii.

Dorośli mieszkańcy Gminy Chrzanów 25 listopada 2019 mogli uczestniczyć w prezentacjach pt. PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – praktyczne informacje dot. możliwości dofinansowania w zakresie wymiany ogrzewania węglowego na czyste i ekologiczne ogrzewanie w ramach programu Czyste powietrze, ulgi termomodernizacyjnej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Wzięło w nich udział 20 osób.

Przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w warsztatach EKOROBOTY. Były to warsztaty ekologiczne z podstaw programowania z wykorzystaniem robotów. W warsztatach wzięło udział 149 osób.

Młodzieży starszej zaproponowaliśmy udział w warsztatach w nowoczesnym laboratorium Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini. W programie warsztatów: jak zbudować kolektor słoneczny, jak działają ogniwa fotowoltaiczne, wykorzystanie energii wiatru i wody, przyczyny i zapobieganie niskiej emisji. Wzięło w nich udział 50 uczniów.

W ramach współpracy z Wodociągami Chrzanowskimi mieszkańcy mogli zobaczyć ekologiczne inwestycje. Zwiedzić instalacje fotowoltaiczne na oczyszczalniach ścieków w Sierszy i Libiążu oraz przebudowaną instalację biogazową w chrzanowskiej oczyszczalni. Obiekty zwiedziło 30 osób.

Podsumowanie projektu odbyło w Szkole Podstawowej nr 1 w Chrzanowie 13 listopada 2019. Zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych na naukowe widowisko Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Były to pokazy edukacyjne dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej pt. Wyprawa na inną planetę! oraz dla młodzieży naukowe wyzwania – matematyka, fizyka, chemia, biologia – rozwiązywanie kolejnych zagadek Science Challenge. Liczba uczestników: 580 osób

Pamiętajmy, że niska emisja jest źródłem wielu zanieczyszczeń powietrza, m.in. pyłów PM oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych, np. HCB, PCDD czy WWA. W raporcie Europejskiej Agencji Środowiska Air quality in Europe- 2012 report podano, że 21% ludności miast europejskich w 2010 r. było narażonych na nadmierne stężenia pyłu zawieszonego PM10, który jest jednym z najważniejszych zanieczyszczeń pod względem szkodliwości dla zdrowia ludzkiego występujących w powietrzu. Z raportu wynika również, że liczba osób narażonych na nadmierne stężenie pyłu PM2,5, a także benzo(a)pirenu (BaP) sięgała aż do 30% ludności miast europejskich. Aby nasze powietrze było czystsze, a przyszłe pokolenia zdrowsze, musimy zacząć zmianę od siebie, a w swoim środowisku każdy z nas powinien stać się edukatorem. Tylko dobrym przykładem zachowań proekologicznych, możemy wpłynąć na poprawę stanu powietrza.

Scroll to Top