Innowacje w bibliotekach

Corocznie w Polsce maleje średnia liczba użytkowników bibliotek publicznych. Liczba czytelników oraz ich aktywność czytelnicza nie wiąże się z zasobem księgozbioru bibliotek. O popularności bibliotek decydują inne czynniki niż liczba posiadanych woluminów. Jakie? Na podstawie badań przeprowadzonych przez Anetę Mazgaj ustalono, że jednym z czynników związanych z efektywnością bibliotek mogą być wprowadzane przez nie innowacje.

Na początek należy sprecyzować, jaką bibliotekę można określić mianem biblioteki innowacyjnej. Samo zjawisko innowacji jest ściśle związane z pojęciem zmiany, postępu, reformy. Za innowacje uważa się fakty, procesy i zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym czy psychologicznym. Biblioteki realizują dotychczasowe cele (m.in. powszechny dostęp do informacji i wiedzy, ochrona dziedzictwa kulturowego narodów, upowszechnianie umiejętności czytania i pisania oraz korzystania ze źródeł informacji, dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych), ale wobec aktualnych zmian społeczeństwa na inkluzywne, innowacyjne i refleksyjne, muszą udowodnić, że dysponują również wartością intelektualną i inspiracyjną. W związku z powyższym nową ich rolą staje się budowanie trwałych kontaktów/relacji istotnych dla użytkowników.

Biblioteki muszą nie tylko informować, ale również inspirować, angażować użytkowników, wzbudzać ich ciekawość kulturową, intelektualną, ich kreatywność.

Obejrzyj prezentację – kliknij TUTAJ.

Przewiń do góry