Regulaminy

biblioteka@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 40
ul. Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I KORZYSTANIA Z USŁUG
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie oraz prawa i obowiązki użytkowników korzystających z jej zasobów i usług.

Ilekroć w tekście mowa jest o Regulaminie oznacza to Regulamin udostępniania zbiorów i korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
Ilekroć w tekście mowa jest o Bibliotece oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie.

§ 1.

1. Usługi świadczone przez Bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem usług opisanych w § 13 i § 14.
2. Zbiory biblioteczne udostępniane są: prezencyjnie oraz na zewnątrz.
3. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie udostępnia zbiory i świadczy usługi dla czytelników w następujących miejscach:
— Biblioteka Główna, Chrzanów, ul. Władysława Broniewskiego 10 C
— Filia os. Południe, Chrzanów, ul. Jana Pęckowskiego 3
— Filia os. Kąty, Chrzanów, ul. Śląska 68 b
— Filia w Balinie, Balin, ul. Jaworznicka 45
— Filia w Luszowicach, Luszowice, ul. Stanisława Przybyszewskiego 6
— Filia w Płazie, Płaza, ul. Pocztowa 2
— Filia w Pogorzycach, Pogorzyce, ul. Karola Szymanowskiego 47A
— Punkt biblioteczny, Chrzanów, ul. Dworska 5.

§ 2.

1. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinni:
a) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej – okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem pesel, wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z Regulaminem podpisać ją,
b) obywatele innych krajów – okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem, wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z Regulaminem podpisać ją.
2. Osoby niepełnoletnie w wieku od 13 do 18 lat zapisywane są do Biblioteki na podstawie: legitymacji szkolnej lub tymczasowego dowodu tożsamości oraz pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na karcie zobowiązania wydanej przez Bibliotekę. Dzieci do lat 13 zapisywane są tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Przy zapisie do Biblioteki zbierane są następujące dane: imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia dodatkowo: imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, nr pesel oraz adres zamieszkania i telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego. Dodatkowo do celów statystycznych zbierana jest informacja dot. zajęcia (osoby uczące się, osoby pracujące, pozostali).
4. Dane osobowe zbierane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a) zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, dochodzenia lub zabezpieczenia przez Bibliotekę swoich roszczeń oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) realizacji zadań wynikających ze statutu Biblioteki zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Dane osobowe podlegają ochronie, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
6. Administratorem danych osobowych czytelników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Władysława Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów.
7. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Baranowską poprzez e-mail: baranowskaodo@gmail.com.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z usług Biblioteki. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Bibliotekę. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Każdy czytelnik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu.
11. Czytelnikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
12. Odbiorcami danych osobowych czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie będą:
a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Biblioteki (systemów bibliotecznych),
b) podmioty świadczące na rzecz Biblioteki usługi dochodzenia roszczeń (firma windykacyjna),
c) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych.
13. Dane osobowe czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie nie będą podlegały profilowaniu.
14. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Bibliotekę w celu świadczenia usług, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Bibliotekę jest brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez Bibliotekę.
15. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawie o ochronie danych osobowych.
16. Biblioteka może, na pisemny wniosek użytkownika, usunąć jego dane z bazy użytkowników, o ile nie posiada on nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do Biblioteki wynikających z niniejszego Regulaminu.
17. Przy zapisie do Biblioteki, czytelnik, który podał adres poczty elektronicznej, otrzymuje login i hasło tymczasowe, dzięki którym uzyskuje dostęp elektroniczny do swojego konta w systemie bibliotecznym. Po pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła tymczasowego na własne, unikalne hasło. Elektroniczny dostęp do konta bibliotecznego daje możliwość prolongaty, zamawiania i rezerwowania zbiorów oraz bieżącej kontroli wszelkich operacji dokonywanych na koncie czytelnika.
18. Czytelnik zapisany do Biblioteki otrzymuje kartę biblioteczną. W przypadku utraty karty bibliotecznej czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Bibliotece. Za wydanie kolejnej karty pobiera się opłatę w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu (cennik regulaminowych opłat bibliotecznych).
19. Podstawą korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki jest okazanie karty bibliotecznej. Karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich działach i filiach (Biblioteka Główna i filie).
20. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
21. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o każdorazowej zmianie danych osobowych (nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu poczty e-mail).
22. Możliwe jest skorzystanie z usług i zbiorów biblioteki (wyłącznie na miejscu) na podstawie, tzw. Karty turysty. Użytkownik musi okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem pesel oraz wypełnić i podpisać kartę zobowiązania.

§ 3.

1. W wypożyczalniach obowiązuje system wolnego dostępu do półek z możliwością samodzielnego wyboru zbiorów (książek, zbiorów multimedialnych, gier planszowych).
2. Książki wypożyczane są na okres 1 miesiąca.
3. Zbiory multimedialne i gry planszowe wypożyczane są na okres 14 dni.
4. Łączna liczba wypożyczonych książek, zbiorów multimedialnych i gier planszowych na koncie czytelnika nie może przekroczyć 15 egzemplarzy.
5. W przypadkach notorycznego przetrzymywania zbiorów bibliotekarz ma prawo zmniejszyć limit wypożyczanych zbiorów.
6. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów można przesunąć, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
7. Prolongaty można dokonać:
a) u bibliotekarza w dziale/filii, w której wypożyczone zostały materiały,
b) telefonicznie,
c) za pośrednictwem internetowego konta użytkownika dostępnego w katalogu elektronicznym Biblioteki,
d) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów, użytkownik powinien otrzymać potwierdzenie dokonania tej operacji.
8. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki przesuwany jest automatycznie na pierwszy dzień jej otwarcia, przypadający po tym terminie.
9. Wypożyczone materiały biblioteczne można zwracać tylko w placówce, w której zostały wypożyczone.
10. Biblioteka Główna udostępnia czytelnikom samoobsługowy system zwracania książek, tzw. zewnętrzną wrzutnię książek, w godzinach zamknięcia biblioteki. Do wrzutni nie można zwracać gier planszowych oraz zbiorów multimedialnych.
11. Użytkownicy, którzy podali adres poczty elektronicznej otrzymują zawiadomienia o dostępności zbiorów zamówionych oraz przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów. Jest to usługa dodatkowa oferowana przez system biblioteczny, a nie zobowiązanie Biblioteki. Powiadomienia i przypomnienia generowane są automatycznie, mają charakter pomocniczy, a ich brak nie stanowi podstawy do anulowania opłat za przetrzymywanie zbiorów.

§ 4.

1. Z usługi „Książka do domu” mogą korzystać osoby starsze, chore lub niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Chrzanowa, które wypełniły i podpisały kartę zobowiązania.
2. Chęć skorzystania z usługi „Książka do domu” należy zgłosić w bibliotece osobiście, telefonicznie, emailem lub przez osoby trzecie.
3. Dostarczaniem zbiorów do domu zajmują się bibliotekarze. Usługa realizowana jest tylko przez Bibliotekę Główną i obejmuje rejon śródmieścia i starego miasta.
4. Czytelnicy korzystający z usługi „Książka do domu” wypożyczają zbiory Biblioteki na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 5.

1. Przed skorzystaniem ze zbiorów udostępnionych na miejscu użytkownik jest zobowiązany do okazania dyżurnemu bibliotekarzowi ważnej karty bibliotecznej lub innego ważnego dokumentu pozwalającego określić tożsamość czytelnika/użytkownika.
2. Zbiory czytelni udostępniane są w wolnym dostępie. Książek z czytelni nie wypożycza się do domu. Można z nich korzystać tylko na miejscu.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypożyczanie na zewnątrz zbiorów z czytelni na sobotę i niedzielę. Decyzję o wypożyczeniu i ewentualnym pobraniu kaucji podejmuje bibliotekarz. Udostępnienie takich materiałów jest możliwe w sobotę, na godzinę przed zamknięciem Biblioteki, pod warunkiem zwrotu, w poniedziałek do godziny po jej otwarciu.
4. Wybrane przez czytelnika materiały biblioteczne muszą zostać zarejestrowane przez dyżurującego bibliotekarza.
5. Dopuszcza się wypożyczanie na zewnątrz archiwalnych numerów czasopism.
6. Archiwalne numery gazet i czasopism wypożyczane są na zewnątrz na okres nie dłuższy niż 7 dni. Zasady prolongaty opisano w § 3 pkt. 7 a), b) i d).
7. Wnoszone do czytelni materiały własne należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.

§ 6.

1. Biblioteka gromadzi i udostępnia na miejscu wszelkie materiały związane z ziemią chrzanowską, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu chrzanowskiego w obecnych granicach administracyjnych. Są to głównie książki, czasopisma, wycinki prasowe, zbiory kartograficzne, widokówki, fotografie oraz inne dokumenty życia społecznego (plakaty, afisze, katalogi, programy, statuty i regulaminy). W zbiorach znajdują się także prace niepublikowane i zbiory miast partnerskich miasta Chrzanowa.
2. Zbiory są udostępniane czytelnikom po uprzednim zamówieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmowy telefonicznej lub formularza (Załącznik nr 3).
3. W ciągu 48 godzin bibliotekarz informuje zamawiającego o możliwości i sposobie udostępnienia zamówionych materiałów.
4. Udostępnia się wyłącznie zbiory opracowane.
5. Wszystkie zbiory regionalne udostępniane są wyłącznie na miejscu. O możliwości i sposobie kopiowania udostępnianych materiałów decyduje bibliotekarz. Na czas korzystania ze zbiorów regionalnych, takich jak Dokumenty Życia Społecznego, zbiory miast partnerskich, prace naukowe, czytelnik oddaje bibliotekarzowi ważną kartę biblioteczną. Bibliotekarz dopiero po sprawdzeniu kompletności zwracanych materiałów – oddaje czytelnikowi kartę.
6. Bibliotekarz może odmówić udostępnienia zamówionych materiałów ze względu na zły stan ich zachowania lub zastrzeżenia prawne.
7. Czytelników zobowiązuje się do właściwego obchodzenia się z udostępnianymi materiałami regionalnymi:
a) zakaz kreślenia i robienia notatek na udostępnionych dokumentach, jak również opierania się na nich,
b) zakaz używania atramentów, piór, długopisów, flamastrów itp., przy robieniu notatek obowiązuje wyłącznie posługiwanie się ołówkiem, Czytelnicy mogą korzystać ze swojego osobistego komputera za zgodą bibliotekarza,
c) zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów poza wyznaczone miejsce ich przeglądania.

§ 7.

1. Przy wypożyczaniu zbiorów trudno dostępnych lub kosztownych oraz w przypadku wypożyczenia zbiorów zwykłych przez obcokrajowców Bibliotekarz może pobrać kaucję.
2. W przypadku wypożyczania zbiorów trudno dostępnych lub kosztownych decyzję o wypożyczeniu oraz o wysokości kaucji podejmuje bibliotekarz, uwzględniając wartość rynkową oraz dostępność zbioru.
3. Obcokrajowcy mogą korzystać ze zbiorów na miejscu lub po wpłaceniu kaucji wypożyczać zbiory na zewnątrz.
4. Wysokość kaucji dla obcokrajowca korzystającego ze zwykłych zbiorów określona jest w cenniku regulaminowych opłat (Załącznik nr 2).
5. Użytkownik, wpłacający kaucję, otrzymuje stosowne pokwitowanie, które winien zwrócić przy jej wypłacaniu.
6. Kaucja nie jest oprocentowana i jej zwrot nie uwzględnia skutków inflacji.
7. Kaucja przechodzi na rzecz biblioteki, jeżeli czytelnik nie zwróci zbiorów w terminie do 6 miesięcy. Niezależnie od pobrania kaucji za nieterminowy zwrot naliczana jest opłata zgodnie z cennikiem regulaminowych opłat bibliotecznych (Załącznik nr 2).
8. Biblioteka może dokonać potrącenia z kaucji wartości opłat za nieterminowy zwrot zbiorów.
9. Jeżeli czytelnik, pomimo przypomnienia nie odbierze kaucji w ciągu 6 miesięcy od daty oddania zbiorów, kaucja przechodzi na rzecz Biblioteki.

§ 8.

1. Użytkownik może dokonać rezerwacji zbiorów, które są dostępne oraz zamówienia pozycji, które są wypożyczone.
2. Rezerwacje oraz zamówienia należy zgłosić telefonicznie lub osobiście w dziale/filii Biblioteki, podając nazwisko autora i tytuł pozycji, a w przypadku rezerwacji konkretnego egzemplarza również wydawnictwo i rok wydania wybranego tytułu. Rezerwacji i zamówienia można dokonać również ze swojego elektronicznego konta bibliotecznego.
3. Rezerwowaną pozycję należy odebrać w ciągu pięciu dni roboczych licząc od dnia rezerwacji, w przeciwnym razie zostanie ona udostępniona innemu użytkownikowi, a rezerwacja zostanie skasowana.
4. Nie rezerwuje się dokumentów przeznaczonych do korzystania na miejscu.
5. Pozycja zamówiona przez czytelnika uzyskuje status zarezerwowanej z chwilą oddania jej do Biblioteki. Zawiadomienia o dostępności zamówionych zbiorów wysyłane są automatycznie na podany przez czytelnika adres poczty elektronicznej, jednak w przypadku prac serwisowych w systemie bibliotecznym zawiadomienie takie może nie dotrzeć do czytelnika. Użytkownik we własnym zakresie powinien sprawdzać status zamawianej pozycji. Biblioteka nie ma obowiązku informowania o czekającej rezerwacji. Jeżeli po skasowaniu rezerwacji czytelnik zgłosi się do Biblioteki może ponownie zamówić daną pozycję, ale musi poczekać na swoje zamówienie zgodne z aktualną listą oczekujących.

§ 9.

1. Za przetrzymanie wypożyczonych zbiorów ponad określony termin zwrotu Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z cennikiem regulaminowych opłat (Załącznik nr 2).
2. Opłata z tytułu przetrzymania materiałów bibliotecznych nie jest naliczana za czas zamknięcia agendy lub filii, w której zbiory zostały wypożyczone, o ile wcześniej nie został przekroczony termin zwrotu.
3. Biblioteka nie ma obowiązku informowania o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów.
4. Użytkownik, do którego Biblioteka kieruje upomnienia pokrywa koszty wszystkich wysłanych do niego upomnień zgodnie z cennikiem regulaminowych opłat bibliotecznych (Załącznik nr 2).
5. Jeżeli użytkownik, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu zbiorów lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej lub na drodze sądowej bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań. Biblioteka zastrzega sobie prawo do umieszczenia dłużnika w krajowym rejestrze długów/dłużników.
6. Po skierowaniu sprawy do firmy windykacyjnej Biblioteka dochodzi swoich należności w łącznej kwocie, na którą składają się: wartość niezwróconych zbiorów oraz wszystkie naliczone opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu zbiorów.
7. Wartość zbiorów wyliczana jest na podstawie aktualnych cen rynkowych.
8. Z chwilą przejęcia roszczeń przez firmę windykacyjną wszystkie sprawy związane ze spłatą należności prowadzone są przez windykatora.
9. Po upływie 30 dni od terminu zwrotu konto czytelnika zostaje zablokowane we wszystkich działach i filiach. Do chwili uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki użytkownik nie może korzystać z żadnych usług biblioteki.
10. Jeśli na koncie dziecka Użytkownika istnieją nieuregulowane zobowiązania w stosunku do Biblioteki, poręczający nie może korzystać ze swojego konta, dopóki należności nie zostaną uregulowane.
11. Osoba poręczająca, która ma nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki nie może korzystać z konta niepełnoletniego dziecka. Dziecko korzysta bez ograniczeń.

§ 10.

1. Przy korzystaniu z Internetu Biblioteki zabronione jest w szczególności:
a) wykonywanie jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie sieci komputerowej lub urządzeń innych użytkowników,
b) powodowanie zjawiska przeciążenia sieci,
c) uruchamianie i rozsyłanie złośliwego oprogramowania,
d) podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do urządzeń informatycznych znajdujących się w sieci,
e) wysyłanie spamu,
f) używanie programów typu p2p,
g) dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, itp., uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktu bezprzewodowego sieci Internet,
h) wszelkie inne działanie użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci, Internetu i jego użytkowników.
2. Dostęp do sieci Internet w Bibliotece służy zaspokojeniu potrzeb informacyjnych i naukowych użytkowników. Zabrania się wykorzystywania go do celów komercyjnych, a także sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego oraz rozpowszechniania treści nieobyczajnych. W szczególności czytelnik nie może zamieszczać w Internecie:
a) obrazów przemocy,
b) treści pornograficznych,
c) treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
d) treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
e) wizerunku osoby bez jej zgody,
f) danych osobowych innych osób,
g) reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu,
h) treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania zasobów Internetu.
4. Korzystanie z dostępu do sieci Internet jest bezpłatne.
5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika, wynikające z korzystania z usługi oraz sieci Internet (m.in. nieprawidłowe działanie usługi, utratę danych użytkownika korzystającego z usługi, dostęp do urządzenia użytkownika osób trzecich, uszkodzeń powstałych w wyniku niepoprawnej konfiguracji urządzenia użytkownika, braku dostępu użytkownika do usługi).
6. Bibliotekarz może odmówić udostępnienia hasła dostępu do bezprzewodowego Internetu, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
7. Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet może zostać w każdej chwili przerwane bez podania przyczyny.
8. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia użytkownika prawa korzystania z Internetu.
9. Użytkownicy korzystający w Bibliotece z własnego sprzętu zobowiązani są do zabezpieczenia go minimum w podstawowym zakresie

§ 11.

1. Ze stanowisk komputerowych można korzystać po okazaniu dyżurnemu bibliotekarzowi ważnej karty bibliotecznej lub innego dokumentu pozwalającego jednoznacznie określić tożsamość czytelnika/użytkownika.
2. Dzieci do lat 13 mogą korzystać samodzielnie ze stanowisk komputerowych przeznaczonych dla dzieci lub wskazanych przez bibliotekarza.
3. Czas pracy przy komputerach wynosi 1 godzinę i może być przedłużony, o ile na dostęp do komputera nie oczekują inne osoby.
4. Na stanowiskach komputerowych obowiązuje zakaz korzystania z gier komputerowych.
5. Niedozwolone jest podejmowanie działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania. W przypadku „zawieszenia” pracy komputera należy powiadomić o tym pracownika Biblioteki, bez podejmowania prób naprawy. Za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym odpowiada czytelnik.
6. Biblioteka zastrzega sobie prawo do blokowania stron z nieodpowiednimi treściami. Praca na komputerach należących do Biblioteki jest monitorowana.
7. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:
a) zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników i bibliotekarzy,
b) używających słów powszechnie używanych za obraźliwe i wulgarne,
c) nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających,
d) zachowujących się uciążliwie dla pozostałych użytkowników.
8. Komputery należące do Biblioteki nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i pracy zarobkowej.
9. Użytkownik korzystający ze sprzętu komputerowego Biblioteki ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na tym sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane i mogą zostać utracone, jeżeli użytkownik nie zapisze ich przed ukończeniem sesji.
10. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera lub wypożyczone od bibliotekarza słuchawki.
11. Na życzenie rodzica lub opiekuna prawnego bibliotekarz może ograniczyć dziecku czas korzystania z Internetu i zbiorów multimedialnych.
12. Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów oraz posiłków.
13. Użytkownik opuszcza stanowisko komputerowe 15 minut przed zamknięciem biblioteki.
14. Użytkownik nieprzestrzegający powyższych zasad, decyzją dyrektora Biblioteki może zostać pozbawiony czasowo lub na stałe prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych

§ 12.

1. Użytkownik ma obowiązek szanować powierzone mu zbiory biblioteczne i sprzęt komputerowy będący własnością Biblioteki, jako dobro publiczne:
a) powinien zwracać uwagę na stan zbioru przed jego wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi, w przeciwnym razie przyjmuje się, że materiał nie był uszkodzony przed udostępnieniem,
b) poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu, systemu i oprogramowania.
2. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia zbiorów bibliotecznych użytkownik zobowiązany jest do jego odkupienia. Jeżeli jest to niemożliwe użytkownik zobowiązany jest wpłacić wartość zagubionego zbioru w wysokości aktualnej ceny rynkowej.
3. W przypadku zagubienia części wydawnictwa wielotomowego użytkownik wnosi odszkodowanie wartości równej cenie całego wydawnictwa.
4. Czytelnik nie nabywa prawa własności do dzieła uszkodzonego.
5. Za zgodą bibliotekarza można zamiast zagubionego zbioru przekazać inny tej samej wartości – jeżeli będzie dla Biblioteki użyteczny.
6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane. Odpowiedzialny jest również za straty i nadużycia, popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu i zbiorów multimedialnych.
7. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości ustalonej przez Bibliotekę.

§ 13.

1. Każdy użytkownik Biblioteki może zamówić w ramach usługi „wypożyczenia międzybiblioteczne” sprowadzenie potrzebnych mu materiałów. W tym celu składa osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej formularz (Załącznik nr 5 do Regulaminu).
2. Biblioteka sprowadza poszukiwane materiały na koszt użytkownika, pobierając opłatę zgodnie z cennikiem – Załącznik nr 1.
3. Zbiory z innych bibliotek sprowadzane przez Bibliotekę są udostępniane tylko na miejscu w Dziale Informacji i Multimediów.
4. Termin korzystania z zamówionych zbiorów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.
5. Kopie materiałów z innych bibliotek wykonane na koszt zamawiającego stają się jego własnością.
6. Na zamówienie innych bibliotek, kserokopie i skanowanie materiałów własnych do 10 stron Biblioteka wykonuje nieodpłatnie.

§ 14.

1. Biblioteka świadczy usługi informacyjne i bibliograficzne:
a) udzielanie informacji katalogowych o zasobach własnych i innych bibliotek.
b) udzielanie informacji bibliograficznych, w tym opracowanie zestawień bibliograficznych zamawianych na formularzu (Załącznik nr 4)
c) udzielanie informacji rzeczowych – wyszukiwanie informacji faktograficznych w oparciu przede wszystkim o zasoby własne – (formularz kwerendy Załącznik nr 6).
2. Zasady stosowane przy realizacji kwerend:
a) w przypadku przygotowywania szczególnie pracochłonnej kwerendy bibliotekarz powiadomi czytelnika o przewidywanym czasie przygotowania odpowiedzi,
b) Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania kwerend wyjątkowo pracochłonnych lub wymagających poszukiwań w materiałach znajdujących się poza Biblioteką, jednocześnie udzieli czytelnikowi wskazówek dotyczących źródeł informacji,
c) zamówienia realizowane są w kolejności zgłoszeń.

§ 15.

1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych z wyłączeniem zbiorów regionalnych (patrz. § 6 pkt. 5).
2. Zbiory Biblioteki dla potrzeb jej użytkowników, wymiany międzybibliotecznej oraz potrzeb własnych biblioteki, mogą być reprodukowane, jedynie na terenie biblioteki, poprzez:
a) kserokopiowanie,
b) skanowanie i wykonywanie wydruków,
c) skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych użytkownika.

§ 16.

1. Opłaty, zgodnie z cennikiem usług (Załącznik nr 1) pobiera się za:
a) wydruki z baz cyfrowych,
b) skanowanie materiałów,
c) opracowanie kwerend i zestawień bibliograficznych,
d) wykonanie kopii z materiałów metodą cyfrową,
e) wypożyczenia międzybiblioteczne.
2. Wpłaty gotówki przyjmowane są przez bibliotekarzy na stanowiskach udostępniania. Czytelnik otrzymuje oryginał potwierdzenia wpłaty.
3. Dopuszcza się możliwość dokonywania płatności przelewem na konto biblioteki. Dane do przelewu:
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie
Nr konta bankowego 02 84440008 0000 0077 2082 0002
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby oraz informację dotyczącą rodzaju płatności (usługa bibliograficzna, informacyjna, wypożyczenia międzybiblioteczne, kwerenda, zakup).

§ 17.

1. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do:
a) pozostawiania rowerów przed wejściem do budynku, w wyznaczonym do tego miejscu,
b) zachowania ciszy.
2. Obowiązkowo w przypadku korzystania z Działu Informacji i Multimediów pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni lub na wieszaku oraz bagażu, dużych toreb w szafkach depozytowych. Zabronione jest:
a) wnoszenie dużych toreb, teczek, plecaków itp. do czytelni i wypożyczalni,
b) spożywanie posiłków i napojów w czytelniach i wypożyczalniach,
c) wprowadzanie zwierząt na teren Biblioteki, zakaz ten nie dotyczy psów przewodników,
d) palenie tytoniu oraz e-papierosów na terenie Biblioteki,
e) przebywanie na terenie Biblioteki osób pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
f) spożywanie na terenie Biblioteki napojów alkoholowych i środków odurzających,
g) używanie telefonów komórkowych w czytelniach i wypożyczalniach,
h) głośne zachowanie, przeszkadzające innym użytkownikom i pracownikom oraz używanie wulgarnego języka.
3. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i poprosić o opuszczenie biblioteki osoby, które są niebezpieczne i uciążliwe dla pozostałych użytkowników lub pracowników Biblioteki.
4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
5. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki lub  pracowników ochrony.

§ 19.

Dzieci w wieku do lat 6 mogą przebywać na terenie biblioteki wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Pod opieką bibliotekarza dziecko pozostaje tylko w czasie zajęć zorganizowanych dla tej grupy dzieci.

§ 20.

Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu lub zachowujący się nieodpowiednio, może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki na wniosek kierownika działu lub filii. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

§ 21.

Skargi i wnioski należy zgłaszać w formie pisemnej w sekretariacie Biblioteki.

§ 22.

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.i.

§ 23.

Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie obowiązują we wszystkich agendach i filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
Regulamin dostępny jest we wszystkich agendach i filiach Biblioteki oraz na stronie www.mbp.chrzanow.pl.

§ 24.

Regulamin obowiązuje od 15 maja 2023 r.


REGULAMIN IMPREZ
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie, zwanej dalej Organizatorem. Siedziba Organizatora – 32- 500 Chrzanów, ul. Władysława Broniewskiego 10C.
2. Przez imprezę rozumie się wykłady, szkolenia, zajęcia, lekcje oraz wszelkie spotkania, warsztaty i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Imprezy organizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty, wymagający wcześniejszego zgłoszenia.

1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
3. Kiedy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
3. Kiedy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika będą jednak przetwarzane przez Organizatora, w celach promocyjnych oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, zgodnie z klauzulą informacyjną.
2. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
4. Udział w imprezie o charakterze otwartym oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i prowadzącego spotkanie. 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie www.mbp.chrzanow.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul.Broniewskiego 10 C, 32-500 Chrzanów.
2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych –Panią Ewę Baranowską, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: baranowskaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zadań wynikających z statutu Biblioteki zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
b) zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, dochodzenia lub zabezpieczenia przez Bibliotekę swoich roszczeń oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Bibliotekę. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie  iprzez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
5. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje,jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:a)dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Biblioteki,
b) operatorzy pocztowii kurierzy,
c) banki w zakresie realizacji płatności,
d) podmioty świadczącena rzecz Biblioteki usługi niezbędnych do wykonania umowy lub świadczenia usługi,
e) podmioty świadczące na rzecz Biblioteki usługi dochodzenia roszczeń (firma windykacyjna),
f) organy uprawnionena podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Bibliotekę w celu zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez Bibliotekę jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi

Scroll to Top